Carl Johan Hjälme
Curriculum Vitae

1962 Jur.kand. vid Uppsala Universitet,
1962-1965 Tingsmeritering vid Nedansiljans domsaga i Leksand,
1965-1972 Lantmäteriet i Leksand för äganderättsutredningar,
1972-1975 Lantmäteristyrelsen i Stockholm, bl.a. för utgivande av föreskrifter till lagen om äganderättsutredning och legalisering,
1975-1998 Lantmäteriverket i Gävle. Fastighetsjurist med följande ansvar: Laguppföljning, lagutveckling, rättsligt stöd till tillämpande myndigheter, domstolsyttranden, rättspraxisbevakning, kvalitetsarbete, internutbildning. Inriktning: jordabalken, fastighetsbildningslagen, annan förrättningslagstiftning, gränsfrågor, lagkonkurrensfrågor, EU-frågor, Internationell privaträtt mm,

Särskilda uppdrag:
1989-1991 Utbildning i fastighetsrätt av lantmäterianställda i Estland, Lettland, Litauen,
1990-1993 Utveckling och marknadsföring av Lantmäteriets idéskiss till tredimensionell fastighetsbildning,
1994-96 Expert i den statliga utredningen Tredimensionell fastighetsindelning (SOU 1996:87),
Pensionering
1998-
Fastighetsjuridisk firma med verksamhet som ombud vid processer, uppdrag som syssloman, utredningar och utlåtanden i fastighetsrättsliga frågor mm,
2001 Fastighetsrättslig sekreterare i den statliga Statsskogsutredningen (SOU 2002:40).
1998-2001 Redaktör för Lantmäteritidskriften,
2002-2012 M
edlem av redaktionskommittén för lantmätarnas medlemstidning Nya Lantmätaren, efter namnbyte Svenska Aspect.